Gjaldskrá fyrir hafnir Hafnasamlags Norðurlands bs. er sett samkvæmt heimild í 17. grein hafnarlaga nr. 61/2003 með síðari breytingum.

2. gr.

Við ákvörðun hafnargjalda skal miðað við brúttótonnatölu skipa samkvæmt alþjóðlegu mælibréfi, sem gefið er út eftir ákvæðum alþjóðarsamþykktina um mælingu skipa frá 1969.

3. gr.

Af öllum skipum skal greiða tilheyrandi gjöld til hafnasjóðs ef þau koma inn fyrir takmörk hafnanna og njóta þjónustu þeirra.

Lestargjald

17,60 kr Af öllum skipum skal greiða lestargjald skv. 2. gr. við hverja komu til hafnar (lágmarksgjald 24.000)

Bryggjugjald

8,65 kr per BT fyrir skip minni en 15.000 BT
12,07 kr per BT fyrir skip stærri en 15.000 BT

Bátagjöld í Grímsey, Grenivík og Hrísey

9.200 kr per mán, bátar að 10 BT
10.600 kr per mán, bátar yfir 10 BT og allt að 20 BT
13.100 kr per mán, bátar yfir 20 BT og allt að 50 BT
17.900 kr per mán, bátar yfir 50 BT og allt að 100 BT

Bátagjöld fyrir Hofsbót og Torfunef

  fyrir skip undir 100 BT.  Skip yfir 100 BT  greiða lestar og bryggjugjöld samkvæmt gjaldskrá HN.
  17.950 kr  á mánuði fyrir báta upp að 10 metrum
20.750 kr á mánuði fyrir báta 10 til 15 metra
23.700 kr á mánuði fyrir báta 15 til 20 metra
29.600 kr á mánuði fyrir báta 20 til 25 metra
35.650 kr á mánuði fyrir báta 25 til 30 metra
44.450 kr á mánuði fyrir báta 30 til 40 metra

Gesta skútur og skemmtibátar

17.000 kr fyrir hverja byrjaða viku, innifalið vatn og rafmagn.  Fyrir styttri viðdvöl er gjaldið 3.500 kr.  fyrir hvern byrjaðan dag.
 

Öll skip skulu greiða lestargjald

Heimilt er að leggja á allt að fimmföld bryggjugjöld á skip og báta sem liggja um lengri tíma við bryggju og hafa verið án haffærisskírteinis í a.m.k. 6 mánuði.

Heimilt er að leggja þreföld bryggjugjöld á skip og báta sem óska eftir langtíma viðlegu vegna annarrar starfsemi en útgerðar.

5.gr.

Vörugjöld skal greiða af öllum vörum sem fluttar eru af skipsfjöl á land eða úr landi á skipsfjöl, eða úr einu skipi í annað, inna skilgreindra marka hafnanna, þó með þeim undantekningum er síðar getur. Framflytjandi skal skila farmskrá og öðrum nauðsynlegum gögnum til Hafnasamlags Norðurlands bs. vegna álagningar vörugjalda.

6. gr.

Fyrir vörur sem samkvæmt farmskrá skips eru ákveðnar til erlendra eða innlendra hafna, en eru látnar á land um stundasakir, skal aðeins greitt vörugjald þegar vörurnar eru fluttar í land. Undanþegnar þessu gjaldi eru vörur sem látnar eru á land um stundasakir vegna skemmda á skipi.

7. gr.

Vörugjald reiknast eftir þyngd eða verðmæti, með umbúðum og af hverri sendingu sérstaklega. Fara skal eftir farmskrá skipa við útreiknings vörugjalds. Skipstjóra eða afgreiðslumaður skips skal láta Hafnasamlagi Norðurlands bs í té afrit af farmskrá.

8. gr.

Sé engri farmskrá til að dreifa skal skipstjóri gefa drengskaparvottorð um vörumagn sem fermt hefur verið eða affermt úr skipi hans. Þyki hafnarstjóra ástæða til getur hann hvenær sem er látið ákveða vörumagnið á þann hátt sem hann telur hentugast. Reynist vörumagnið vera meira en upp er gefið greiðir farmeigandi kostnaðinn.

9. gr.

Séu fleiri en ein vörutegund í sendingu ósunduliðað skal reikna vörugjaldið eftir þeirri tegund sem hæst gjald skal greiða af. Vörur skal flokka til vörugjalds eftir því sem vörugjaldskrá tiltekur og gjaldið greiðist eins og þar segir:

Vörugjöld

1. Flokkur 398 kr. per tonn Bensín, brennsluolíur, kol, korn, salt, vikur, sement, asfalt, steinefni, áburður, hey, úrgangur sem fluttur er til endurvinnslu.
2. Flokkur 499 kr per tonn Lýsi, fiskimjöl, fiskifóður ásamt inn- og útfluttum sjávarafurðum
3. Flokkur 731 kr per tonn Þungavarningur, svo sem óunnir málmar og timbur, stálbitar, steypustyrktarjárn, brotajárn, húshlutar, byggingareiningar, rör, gifsplötur, rafmagnsstengir, málmklæðningar og einangrun.  Útgerðarvörur, smurolíur, landbúnaðarafurðir, hráefni til iðnaðar.  Pökkuð og niðursoðin matvæli, drykkjarvörur og ávextir.  Steinull, sauðskinn, plaströr, gler og umbúðir.
4. Flokkur 1.972 kr per tonn Aðrar vörur, sem ekki eru tilgreindar í 1.-3.fl.  S.s. Vélar og tæki og hvers konar varahlutir.  Vefnaðarvara og fatnaður, gúmmí, búslóð, pappír, húsgögn, bifreiðar, heimilistæki, skrifstofuvélar, bifhjól, reiðhjól, hjólbarðar, bátar, flugvélar, hreyflar, mælitæki, hljóðfæri, úr, klukkur og myndavélar, sjónaukar, vín og tóbak, sælgæti, snyrtivörur og lyf.
5. flokkur Aflagjald
 1.     1,27% af heildaraflaverðmæti sjávarafla sem lagður er á land eða í skip á hafnarsvæðinu til vinnslu eða brottflutnings, þ.m.t. fiskur og seiði úr eldiskvíum.  Gjald af saltfiski reiknast miðað við tvöfalda þyngd.  Gjaldið reiknast af heildarverðmæti aflans.
 2.     0,70% af heildaraflaverðmæti af frystum afla veiðiskipa í samræmi við ákvæði laga nr. 88/2010.  Kaupandi aflans innheimti gjaldið hjá seljanda og er ábyrgur fyrir því til hafnarsjóðs þótt hann vanræki innheimtu þess.  Standa ber skil á greiðslu aflagjalds eigi sjaldnar en mánaðarlega.  Við sölu aflans til skyldra aðila skv. 3. mgr. 9 . Gr. Laga nr. 13/1998 um Verðlagsstofuskiptaverðs og úrskurðarnefnd sjómanna og útvegsmanna skal að lágmarki miðað við skiptaverð verðlagsstofu skiptaverðs.
6. flokkur Ekki innheimt Vörugjöld vegna ferjusiglinga um hafnir Grímseyjar og Hríseyjar
7. flokkur Strandsiglingar Af vörum fluttum með reglubundnum strandsiglinum greiðist aðeins helmingur vörugjalda í hverjum verðflokki.  Lágmarksgjald í öllum flokkum er 2.500 kr per tonn

Rafmagn

19,90 kr hver kwst fyrir rafmagn til skipa, báta, verktaka og annara
22,67 kr hver kwst fyrir rafmang á frystigám ásamt lóðarleigu
22,25 kr hver kwst fyrir rafmagn í smábátahöfnum HN
4.275 kr hvert skipti, rafmangstengigjald
10.320 kr per klst fyrir tengingu utan reglubundins vinnutíma, greiðist útkall ( 4klst)
 

Heitt og kalt vatn

344 kr hver rúmmetrar af köldu vatni
375 kr hver rúmmeter af heitu vatni
5.105 kr Lágmarksgjald
10.320 kr per klst fyrir tengingu utan reglubundins vinnutíma, greiðist útkall (4 klst)

Í samræmi við reglugerð nr. 125/2015 um brennisteinsinnihald í fljótandi eldsneyti þá skulu öll skip sem liggja við hafnarbakka og geta tekið við rafmagni úr landi tengjast landrafmagni. Þeim skipum sem unnt er að þjóna með þessum hætti er því óheimilt að keyra ljósavélar, nema viðvera þeirra í höfn sé innan við 6 klst.

Dagvinna hafnarstarfsmanna er frá 08:00 til 16:00 alla virka daga ársins. Tímavinna og útköll greiðist þegar þeirra vinnu er óskað. Tímagjaldið fyrir almenn störf hafnarstarfsmanna er 7.190 kr á klst í dagvinnu og 10.320 kr.– fyrir yfirvinnutíma. Útkall reiknast minnst 4 klst og ef fleiri en einn viðskiptavinur nýtur þjónustu í sama útkalli skiptist kostnaðurinn milli aðila í hlutfalli við veitta þjónustu.

Fyrir veitta þjónustu í yfirvinnu í Hrísey og Grímsey reiknast yfirvinna hafnarstarfsmanna eftir kl. 16:00 alla virka daga ársins nema föstudaga frá kl. 14:55.

Samkvæmt hafnarreglugerð fyrir Hafnasamlag Norðurlands bs. er öllum skipum lengri en 100 m, að undanteknum innlendum fiskiskipum, skylt að taka hafnsögumann við siglingu um hafnasvæði Samlagsins.

Fyrir leiðsögn til hafnar, að bólvirki eða lægi skal greiða 7,06 kr fyrir hvert brúttótonn. Fyrir leiðsögn frá bólvirki eða lægi og úr höfn greiðist sama gjald. Fyrir leiðsögn um höfn skal greiða hálft hafnsögugjald. Hafnsögugjald skal þó aldrei vera lægra en 78.150 kr Hafnarstjóra er heimilt að veita skipstjóra skips sem skylt er að lúta hafnsögu skv. þessari grein, undanþágu frá hafnsögu sbr. hafnarreglugerð nr. 287/2005 með síðari breytingum.

Leiðsögn til annara hafna er skv. samningi hverju sinni.

Frestist brottför eða færsla skips ítrekað um meira en 30 mínútur frá uppgefnum tíma án þess að tilkynning um það hafi borist til hafnarinnar a.m.k. 2 klst áður, er heimilt að innheimta lágmarks hafnsögugjald aukalega.

Skipum yfir 15.000 BT, olíuskipum og skipum með hættulegan farm er skylt að hafa dráttarbát til aðstoðar eða öryggis.

Tímagjald fyrir aðstoð dráttarbátanna Seifs og Sleipnis miðast við brúttóstærð skips, kr. 12,04 á BT.

Lágmarksgjald á klst. er 81.100 kr fyrir Seif en fyrir Sleipni og Mjölni 58.560 kr og hámarksgjald 341.000 kr. Lágmarkstími fyrir aðstoð er 1 klst.

Fylgi dráttarbátur skipi til öryggis í eða úr höfn, er tekið hálft gjald.

Fluttur hafnsögumaður: Fast gjald 51.500 kr.

Þegar dráttarbátur flytur hafnsögumann og aðstoðar einnig skipið eða er til öryggis, fellur gjald fyrir flutning hafnsögumanns niður.

Þegar dráttarbátur flytur hafnsögumann og aðstoðar einnig skipið, fellur gjald fyrir flutning hafnsögumanns niður.

Á siglingatíma Sleipnis til eða frá stað umfram eina klukkustund greiðast 82.100 kr á klst.

Á samsvarandi siglingatíma Mjölnis greiðast 57.300 kr á klst. Á samsvarandi siglingatíma Seifs greiðast 96.280 kr á klst.

Festargjald fyrir hverja komu / brottför fyrir hvern mann er 14.200 kr í dagvinnu. Í yfirvinnu er það 26.900 kr.

Þegar skip leggur að bryggju skal a.m.k. einn starfsmaður hafnarinnar taka á móti því.

Farþegagjald skal greiða af hverjum farþega ferðaþjónustubáta og skemmtiferðaskipa. Gjaldið er 196 kr Skipstjóri, umboðsmaður eða eigandi farþegaskips skal afhenda hafnaryfirvöldum upplýsingar um farþegafjölda til innheimtu gjaldsins. Skipstjórar, umboðsmenn eða eigendur þeirra báta sem stunda reglubundna farþegaflutninga skulu skila upplýsingum um farþegafjölda mánaðarlega og skal upplýsingum skilað eigi síðar en 7. hvers mánaðar fyrir næstliðinn mánuð.

Mengunarvaldur skal greiða allan kostnað við hreinsun vegna mengunaróhappa samkvæmt lögum um varnir gegn mengun hafs og stranda. M.a. getur þar verið um að ræða kostnað vegna vinnu Slökkviliðs Akureyrar, vegna vinnu starfsmanna Hafnasamlags Norðurlands bs, og kostnaður vegna notkunar á búnaði og nauðsynlegum efnum til hreinsunar.

Við komu skipa, sem falla undir ákvæði laga um siglingavernd nr. 50/2004, ber að greiða eftirtalin gjöld:

 
52.550 kr Öryggisgjald per komu
250 kr Farþegavernd pr. farþega, miðast við einn öryggisvörð
7.190 kr Öryggisvörður í dagvinnu per klst.
11.360 kr Öryggisvörður í næturvinnu per klst.
0 kr Öryggisgjald vegna farmverndar

Allar lóðarleigur miðast við per m2 per mánuður

Geymslugjald fyrir gáma/vörur sem eru á hafnarbakka lengur en 2 sólarhringa fyrir lestun eða losun er 1.040 kr. per gámaeiningu fyrir byrjaðan sólarhring.

Geymslugjald á gámum á haftasvæði

486 krGeymslugjald á 20 feta gámi per sólarhring
1.055 krGeymslugjald á 40 feta gámi per sólarhring
1.444 krGeymslugjald á 20 feta gámi ásamt rafmagni per sólarhring
2.295 krGeymslugjald á 40 feta gámi ásamt rafmagni per sólarhring

 

Önnur lóðaleiga sem ekki er á haftasvæði

10.175 krGámaleiga á opnum svæðum per mánuður
214 krLóðarleiga fyrir frágengin svæði með tvöföldu bundnu slitlagi
141 krLóðarleiga fyrir frágengin svæði með einföldu bundnu slitlagi
86 krLóðarleiga fyrir frágengin svæði án bundins slitlags
70 krLóðarleiga fyrir önnur svæði
22.000 krÚtleiga á Loader eða vörubíl í dagvinnu ásamt manni  Í næturvinnu er gjaldið 27.000
47.000 krLeiga á sérstökum fríholtum til skipa fyrir hverja byrjaða 24 tíma.
71.000 krLeiga á landgöngum fyrir hverja byrjaða 24 tíma
238 kr Almenn vigtun á lönduðum afla per tonn
2.022 kr Lágmarks fyrir einstaka vigtun á krókavog per vigtun
2.834 kr Flutningabílar og skoðun á bílavog per vigtun
2.126 kr 5-15 vigtanir á bílavog í mánuði per skipti
1.694 kr 16-30 vigtanir  á bílavog í mánuði per skipti
1.433 kr 31 eða fleiri vigtanir á bílavog í mánuði per skipti
1.032 kr Vigtargjald per löndun í Grímsey, Hrísey.
 

Þegar löndun eða þrifum á bátum við löndunaraðstöðu í Sandgerðisbót er lokið ber að færa bátinn strax á það ból sem eignandinn hefur.  Ef misbrestur verður á því skal greiða kr. 1.000 fyrir hvern byrjaðan dag sem báturinn er í leyfisleysi við bryggjuna.

10% afsláttur er veittur fyrir 67 ára og eldri og  öryrkja af öllum gjöldum sem falla undir 19.gr nema þá liði sem tengjast rafmagni.

15.630 Mánaðaragjald við fastar timburbryggjur í Sandgerðisbót
102.254 kr Viðlegugjald við flotbryggjur á Grenivík, Svalbarðseyri, Hjalteyri, Hrísey og Grímsey.
122.910 kr Viðlegugjald við flotbryggjur  á ári
117.889 kr Viðlegugjald við bryggju nr. 1 í Sandgerðisbót.
5.977 kr Uppistöðugjald á mánuði
22,67 kr Rafmagn hver kwst
8.753 kr Fyrir aðstöðu til þrifa og minni viðgerða á bátum á bryggjum eða svæðum HN skal greiða 8.400 á viku.  Lágmarksgjald er ein vika.

Þegar löndun eða þrifum á bátum við löndunaraðstöðu í Sandgerðisbót er lokið ber að færa bátinn strax á það ból sem eignandinn hefur.  Ef misbrestur verður á því skal greiða kr. 1.000 fyrir hvern byrjaðan dag sem báturinn er í leyfisleysi við bryggjuna.

10% afsláttur er veittur fyrir 67 ára og eldri og  öryrkja af öllum gjöldum sem falla undir 19.gr nema þá liði sem tengjast rafmagni.

Samkvæmt lögum um varnir gegn mengun hafs og stranda nr. 33 frá 2004  og reglugerð nr. 1200 frá 2014 ber skipstjóri ábyrgð á að úrgangi frá skipi sé skilað til hafnar eða viðurkennds þjónustuaðila áður en látið er úr höfn. Skipstjóri, eigandi skips eða þjónustuaðili skal undantekningalaust skila fyrir komu skips til hafnar útfylltu eyðublaði til hafnarinnar um magn og tegund þess úrgangs sem skilað skal á land. Misbrestur á því getur leitt til tilkynningar til Umhverfisstofnunar.  Skip sem óskar eftir að Hafnasamlag Norðurlands bs taki á móti úrgangi skal það tilkynna um það að lágmarki 48 klst fyrir komu til hafnar.

Öll skip sem falla undir grein 11 c. í lögum um varnir gegn mengun hafs og stranda nr. 33 frá 2004 skulu greiða eftirfarandi vegna úrgangs:

 1. Úrgangsgjald: Við komu skips til hafna skal skip greiða 0,42 kr á brt. Gjald þetta skal standa undir eftirliti og umsýslu hafnar vegna móttöku á úrgangi. Lágmarksgjald samkvæmt þessum lið er 6.090 kr og hámarksgjald 35.773 kr. Úrgangsgjald fyrir báta undir 20 BT skal vera 1.310 kr á mánuði (ekki í enska)
   
 2. Úrgangsgjald: Gjald skv. staflið a. má lækka ef umhverfisstjórnun, hönnun, búnaður og starfræksla skips er með þeim hætti að skipstjóri geti sýnt fram á að minni úrgangur verði til um borð.  Fast gjald verður þá 0,21 kr á brt.  Lágmarksgjald samkvæmt þessum lið er 6.090 kr og hámarksgjald 20.398 kr.
   
 3. Úrgangsgjald: Skip og bátar sem koma oftar en fjórum sinnum til hafnar á  sama almanaksári greiða samkvæmt b. lið fyrir fimmtu komu og komur eftir það.
   
 4.  Úrgangsgjald: Skip og bátar  sem eru undir 100 m eru ekki hafnsöguskyld og hafa varanlega viðveru í höfnum Hafnasamlags Norðurlands skulu greiða fast mánaðargjald vegna eftirlits  og umsýslu hafnar vegna móttöku á úrgangi.  Mánaðargjaldið skal vera 6.090 kr á mánuði.
   
 5. Förgunargjald: Við komu til hafnar skulu öll skip sem falla undir 11. grein laga nr. 33 frá 2004 greiða förgunargjald óháð því hvort þau skili úrgangi í land. Förgunargjaldið skal standa  undir förgun á úrgangi sem skilað er á land:
  1. Farþegaskip yfir 60 metrar á lengd skulu greiða 1,65 kr á brt.  Gjaldið miðast við eftirfarandi sorpmagn:
  2. Farþegaskip  undir 30.000 brt:  5 m3
  3. Farþegaskip frá 30.000 brt til 100.000 brt: 10m3
  4. Farþegaskip yfir 100.000 brt: 15 m3
  5. Önnur skip  skulu greiða 2,30 kr á brt.  Gjaldið miðast við 5 m3 af sorpi.
    
 6. Greiða skal samkvæmt h-lið fyrir sorp sem fer umfram ofangreinda viðmiðun.  Skip og bátar sem eru undir 60 metrar á lengd og hafa varanlega viðlegu í höfnum Hafnasamlags Norðurlands bs. skulu háðir sérstöku samkomulagi sem m.a. taki á lögum og reglum um skil á sorpi.
   
 7. Lágmarksgjald samkvæmt þessum lið er 40.506 kr.
   
 8. Förgunargjald:  Leiti skip til viðurkennds aðila um móttöku á úrgangi getur það fengið álagt förgunargjald skv. E-lið endurgreitt enda skili það áður kvittun móttökuaðilans ásamt réttum upplýsingum um losað magn.  Skilyrði endurgreiðslu kostnaðar er að kvittun móttökuaðila hafi borist Hafnasamlagi Norðurlands innan tveggja sólarhringa frá brottför skips.
   
 9. Skv. 11 grein laga nr. 1200 frá 2014 getur Umhverfisstofnun veitt skipum í áætlunarsiglingum, sem hafa reglulega viðkomu í höfnum og sýna fram á trygga afhendingu úrgangs og greiðslu gjalda í hverri höfn á siglingaleiðinni undanþágu frá afhendingu úrgangs. Skipstjóri eða eigandi skips sem fengið hefur undanþágu frá Umhverfisstofnun um afhendingu úrgangs eða skilum á tilkynningum, skal framvísa gildri staðfestingu þess efnis.
   
 10. Skip sem undanþegin eru gjaldskyldu skv. 1. tl. 2. mgr. 17. gr. og 11. grein c-lið laga nr. 33 frá 2004 hafnalaga skulu greiða fyrir móttöku hafnar og förgun á almennu sorpi. Lágmarksgjald hafnar fyrir móttöku á úrgangi er 12.573 kr á hvern rúmmetra og lágmarksgjald einn rúmmetri. Annist höfnin móttöku á spilliefnum eða sérstökum úrgangi sem hefur í för með sér kostnaðar umfram förgun á almennu sorpi greiðir viðkomandi aðili þann kostnað sem til fellur.

Umhirðugjald skemmtibáta í smábátahöfnum HN er 325 kr á mánuði.

Séu gjöldin ekki greidd á réttum gjalddögum er áskilið að reikna dráttarvexti af gjaldfallinni fjárhæð skv. 6. gr. laga um vexti og verðtryggingu nr. 38/2001.

Skipstjóri, eigandi, umboðsmaður og umráðamaður skips bera ábyrgð á greiðslu gjalda þeirra sem greiða ber til Hafnasamlags Norðurlands bs. vegna skipsins. Er skipstjóra skylt við komu til hafnar að gefa hafnarstjóra upplýsingar um skipið í samræmi við ákvæði 5. mgr. 33. gr. reglugerðar nr.326/2004 um hafnamál og afhenda hafnarstjóra þjóðernis- og skrásetningarskírteini skipsins, ef hafnarstjóri krefst þess, vegna ófullnægjandi upplýsinga frá skipstjóra og hefur hafnarsjóður haldsrétt yfir skírteinum uns gjöld eru greidd. Töf og tjón sem af þessu hlýst er einvörðungu á ábyrgð og kostnað greiðanda áfallinna gjalda.

Áfallin gjöld skal greiða áður en skip fer burt úr höfn og enginn skipstjóri getur vænst þess að fá afgreiðslu fyrir skip sitt hjá sýslumanni eða tollstjóra, nema að hann sanni með vottorði frá hafnarstjóra að hann hafi greitt öll gjöld sín til hafnarinnar.

Vörugjald greiðist af öllum vörum sem eru affermdar, afhentar eða fluttar, eða á annan hátt sjóleiðis eða landleiðina, inn fyrir mörk hafnanna. Vörugjaldið reiknast skipi til skuldar áður sem skip hefur siglingu, nema annað sé sérstaklega um samið. Vörugjald er á ábyrgð farmflytjanda og er afhending vöru án greiðslu vörugjalds á hans ábyrgð.

Ef vörur eru fluttar úr einu skipi í annað greiðir sá vörugjaldið sem affermir.

Vörugjald af vörum sem koma til hafnarinnar fellur í gjalddaga þegar skipið sem vörurnar flytur er komið í höfnina og vörugjald af vörum sem fluttar eru úr höfninni fellur í gjalddaga þegar vörurnar eru komnar í skip. Skipstjóra og afgreiðslumanni skips er óheimilt að afhenda vörurnar fyrr en gjaldið er greitt.

Öll gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari má ávallt tryggja með aðför að undangengnum dómi.

Öll gjöld í þessari gjaldskrá eru án vsk.
Akureyri 21. desember 2021

Pétur Ólafsson, hafnarstjóri
Þorsteinn Hlynur Jónsson formaður stjórnar HN