Gjaldskrá fyrir hafnir Hafnasamlags Norðurlands bs. er sett samkvæmt heimild í 17. grein hafnarlaga nr. 61/2003 með síðari breytingum.

2.gr.
Við ákvörðun hafnargjalda skal miðað við brúttótonnatölu skipa samkvæmt alþjóðlegu mælibréfi, sem gefið er út eftir ákvæðum alþjóðarsamþykktina um mælingu skipa frá 1969.3. gr.
Af öllum skipum skal greiða tilheyrandi gjöld til hafnasjóðs ef þau koma inn fyrir takmörk hafnanna og njóta þjónustu þeirra.

Öll skip skulu greiða lestargjald

Heimilt er að leggja á allt að fimmföld bryggjugjöld á skip og báta sem liggja um lengri tíma við bryggju og hafa verið án haffærisskírteinis í a.m.k. 6 mánuði.

Heimilt er að leggja þreföld bryggjugjöld á skip og báta sem óska eftir langtíma viðlegu vegna annarrar starfsemi en útgerðar.

5.gr.

Vörugjöld skal greiða af öllum vörum sem fluttar eru af skipsfjöl á land eða úr landi á skipsfjöl, eða úr einu skipi í annað, inna skilgreindra marka hafnanna, þó með þeim undantekningum er síðar getur.  Framflytjandi skal skila farmskrá og öðrum nauðsynlegum gögnum til Hafnasamlags Norðurlands bs. vegna álagningar vörugjalda.

 

6. gr.

Fyrir vörur sem samkvæmt farmskrá skips eru ákveðnar til erlendra eða innlendra hafna, en eru látnar á land um stundasakir, skal aðeins greitt vörugjald þegar vörurnar eru fluttar í land.  Undanþegnar þessu gjaldi eru vörur sem látnar eru á land um stundasakir vegna skemmda á skipi.

 

7. gr.

Vörugjald reiknast eftir þyngd eða verðmæti, með umbúðum og af hverri sendingu sérstaklega.  Fara skal eftir farmskrá skipa við útreiknings vörugjalds.  Skipstjóra eða afgreiðslumaður skips skal láta Hafnasamlagi Norðurlands bs í té afrit af farmskrá.

 

8. gr.

Sé engri farmskrá til að dreifa skal skipstjóri gefa drengskaparvottorð um vörumagn sem fermt hefur verið eða affermt úr skipi hans.  Þyki hafnarstjóra ástæða til getur hann hvenær sem er látið ákveða vörumagnið á þann hátt sem hann telur hentugast.  Reynist vörumagnið vera meira en upp er gefið greiðir farmeigandi kostnaðinn.

 

9. gr.

Séu fleiri en ein vörutegund í sendingu ósunduliðað skal reikna vörugjaldið eftir þeirri tegund sem hæst gjald skal greiða af.  Vörur skal flokka til vörugjalds eftir því sem vörugjaldskrá tiltekur og gjaldið greiðist eins og þar segir:

1. Flokkur

382 kr. per tonn

Bensín, brennsluolíur, kol, korn, salt, vikur, sement, asfalt, steinefni, áburður, hey, úrgangur sem fluttur er til endurvinnslu.

2. Flokkur

479 kr per tonn

Lýsi, fiskimjöl, fiskifóður ásamt inn- og útfluttum sjávarafurðum

3. Flokkur

701 kr per tonn

Þungavarningur, svo sem óunnir málmar og timbur, stálbitar, steypustyrktarjárn, brotajárn, húshlutar, byggingareiningar, rör, gifsplötur, rafmagnsstengir, málmklæðningar og einangrun.  Útgerðarvörur, smurolíur, landbúnaðarafurðir, hráefni til iðnaðar.  Pökkuð og niðursoðin matvæli, drykkjarvörur og ávextir.  Steinull, sauðskinn, plaströr, gler og umbúðir.

4. Flokkur

1.892 kr per tonn

Aðrar vörur, sem ekki eru tilgreindar í 1.-3.fl.  S.s. Vélar og tæki og hvers konar varahlutir.  Vefnaðarvara og fatnaður, gúmmí, búslóð, pappír, húsgögn, bifreiðar, heimilistæki, skrifstofuvélar, bifhjól, reiðhjól, hjólbarðar, bátar, flugvélar, hreyflar, mælitæki, hljóðfæri, úr, klukkur og myndavélar, sjónaukar, vín og tóbak, sælgæti, snyrtivörur og lyf.

5. flokkur

Aflagjald

 1. 1,27% af heildaraflaverðmæti sjávarafla sem lagður er á land eða í skip á hafnarsvæðinu til vinnslu eða brottflutnings, þ.m.t. fiskur og seiði úr eldiskvíum.  Gjald af saltfiski reiknast miðað við tvöfalda þyngd.  Gjaldið reiknast af heildarverðmæti aflans.
 2. B. 0,70% af heildaraflaverðmæti af frystum afla veiðiskipa í samræmi við ákvæði laga nr. 88/2010.  Kaupandi aflans innheimti gjaldið hjá seljanda og er ábyrgur fyrir því til hafnarsjóðs þótt hann vanræki innheimtu þess.  Standa ber skil á greiðslu aflagjalds eigi sjaldnar en mánaðarlega.  Við sölu aflans til skyldra aðila skv. 3. mgr. 9 . Gr. Laga nr. 13/1998 um Verðlagsstofuskiptaverðs og úrskurðarnefnd sjómanna og útvegsmanna skal að lágmarki miðað við skiptaverð verðlagsstofu skiptaverðs.

6. flokkur

Ekki innheimt

Vörugjöld vegna ferjusiglinga um hafnir Grímseyjar og Hríseyjar

7. flokkur

Strandsiglingar

Af vörum fluttum með reglubundnum strandsiglinum greiðist aðeins helmingur vörugjalda í hverjum verðflokki.  Lágmarksgjald í öllum flokkum er 2.500 kr per tonn

Rafmagn

 

 

18,40 kr

hver kwst fyrir rafmagn til skipa, báta, verktaka og annara

21,75 kr

hver kwst fyrir rafmang á frystigám ásamt lóðarleigu

21,35 kr

hver kwst fyrir rafmagn í Grímsey, á Grenivík og í Hrísey

4.100 kr

hvert skipti, rafmangstengigjald

9.900 kr

per klst fyrir tengingu utan reglubundins vinnutíma, greiðist útkall ( 4klst)

Heitt og kalt vatn

 

 

330 kr

hver rúmmeter af köldu vatni

360 kr

hver rúmmeter af heitu vatni

4.900 kr

Lágmarksgjald

9.900 kr

per klst fyrir tengingu utan reglubundins vinnutíma, greiðist útkall (4 klst)

Í samræmi við reglugerð nr. 125/2015 um brennisteinsinnihald í fljótandi eldsneyti þá skulu öll skip sem liggja við hafnarbakka og geta tekið við rafmagni úr landi tengjast landrafmagni.  Þeim skipum sem unnt er að þjóna með þessum hætti er því óheimilt að keyra ljósavélar, nema viðvera þeirra í höfn sé innan við 6 klst.

 • Dagvinna hafnarstarfsmanna er frá 08:00 til 16:00 alla virka daga ársins.  Tímavinna og útköll greiðist þegar þeirra vinnu er óskað.  Tímagjaldið fyrir almenn störf hafnarstarfsmanna er kr. 6.900 á klst í dagvinnu og kr. 9.900.-   fyrir yfirvinnutíma.  Útkall reiknast minnst 4 klst og ef fleiri en einn viðskiptavinur nýtur þjónustu í sama útkalli skiptist kostnaðurinn milli aðila í hlutfalli við veitta þjónustu.
 • Fyrir veitta þjónustu í yfirvinnu  í Hrísey og Grímsey reiknast yfirvinna frá kl. 17.00

Samkvæmt hafnarreglugerð fyrir Hafnasamlag Norðurlands bs. er öllum skipum lengri en 100 m, að undanteknum innlendum fiskiskipum, skylt að taka hafnsögumann við siglingu um hafnasvæði Samlagsins.

Fyrir leiðsögn til hafnar, að bólvirki eða lægi skal greiða 6,78 kr. fyrir hvert brúttótonn. Fyrir leiðsögn frá bólvirki eða lægi og úr höfn greiðist sama gjald. Fyrir leiðsögn um höfn skal greiða hálft hafnsögugjald. Hafnsögugjald skal þó aldrei vera lægra en 75.000 kr. Hafnarstjóra er heimilt að veita skipstjóra skips sem skylt er að lúta hafnsögu skv. þessari grein, undanþágu frá hafnsögu sbr. hafnarreglugerð nr. 287/2005 með síðari breytingum.

Leiðsögn til annara hafna er skv. samningi hverju sinni.

Frestist brottför eða færsla skips ítrekað um meira en 30 mínútur frá uppgefnum tíma án þess að tilkynning um það hafi borist til hafnarinnar a.m.k. 2 klst áður, er heimilt að innheimta lágmarks hafnsögugjald aukalega.

Skipum yfir 15.000 BT, olíuskipum og skipum með hættulegan farm er skylt að hafa dráttarbát til aðstoðar eða öryggis.

Tímagjald fyrir aðstoð dráttarbátanna Seifs og Sleipnis miðast við brúttóstærð skips, kr. 11,55 á BT.

Lágmarksgjald á klst. er 77.800 kr fyrir Seif  en fyrir Sleipni og Mjölni 56.200 kr. og hámarksgjald 326.900 kr. Lágmarkstími fyrir aðstoð er 1 klst.

Fylgi dráttarbátur skipi til öryggis í eða úr höfn, er tekið hálft gjald.

Fluttur hafnsögumaður: Fast gjald 49.500 kr.

Þegar dráttarbátur flytur hafnsögumann og aðstoðar einnig skipið eða er til öryggis, fellur gjald fyrir flutning hafnsögumanns niður.

Þegar dráttarbátur flytur hafnsögumann og aðstoðar einnig skipið, fellur gjald fyrir flutning hafnsögumanns niður.

Á siglingatíma Sleipnis til eða frá stað umfram eina klukkustund greiðast kr. 78.800 á klst.

Á samsvarandi siglingatíma Mjölnis greiðast 54.995 kr á klst. Á samsvarandi siglingatíma Seifs greiðast 92.400 kr á klst.

Festargjald fyrir hverja komu / brottför fyrir hvern mann er 13.625 kr. í dagvinnu. Í yfirvinnu er það 25.500 kr.
Þegar skip leggur að bryggju skal a.m.k. einn starfsmaður hafnarinnar taka á móti því.

Farþegagjald skal greiða af hverjum farþega ferðaþjónustubáta og skemmtiferðaskipa. Gjaldið er kr. 188.  Skipstjóri, umboðsmaður eða eigandi farþegaskips skal afhenda hafnaryfirvöldum upplýsingar um farþegafjölda til innheimtu gjaldsins. Skipstjórar, umboðsmenn eða eigendur þeirra báta sem stunda reglubundna farþegaflutninga skulu skila upplýsingum um farþegafjölda mánaðarlega og skal upplýsingum skilað eigi síðar en 7. hvers mánaðar fyrir næstliðinn mánuð.

Mengunarvaldur skal greiða allan kostnað við hreinsun vegna mengunaróhappa samkvæmt lögum um varnir gegn mengun hafs og stranda.  M.a. getur þar verið um að ræða kostnað vegna vinnu Slökkviliðs Akureyrar, vegna vinnu starfsmanna Hafnasamlags Norðurlands bs,  og kostnaður vegna notkunar á búnaði og nauðsynlegum efnum til hreinsunar.

Við komu skipa, sem falla undir ákvæði laga um siglingavernd nr. 50/2004, ber að greiða eftirtalin gjöld:

 

 

50.425 kr

Öryggisgjald per komu

240 kr 

Farþegavernd pr. farþega, miðast við einn öryggisvörð

6.900 kr

Öryggisvörður í dagvinnu per klst.

10.900 kr

Öryggisvörður í næturvinnu per klst.

0 kr

Öryggisgjald vegna farmverndar

Allar lóðarleigur miðast við per m2 per mánuður

Geymslugjald fyrir gáma/vörur sem eru á hafnarbakka lengur en 2 sólarhringa fyrir lestun eða losun er kr. 990 kr. per gámaeiningu fyrir byrjaðan sólarhring.

 

Geymslugjald á gámum á haftasvæði

466 kr

Geymslugjald á 20 feta gámi per sólarhring

1.012 kr

Geymslugjald á 40 feta gámi per sólarhring

1.386 kr

Geymslugjald á 20 feta gámi ásamt rafmagni per sólarhring

2.202 kr

Geymslugjald á 40 feta gámi ásamt rafmagni per sólarhring

 

 

Önnur lóðaleiga sem ekki er á haftasvæði

9.765 kr

Gámaleiga á opnum svæðum per mánuður

205 kr

Lóðarleiga fyrir frágengin svæði með tvöföldu bundnu slitlagi

135 kr

Lóðarleiga fyrir frágengin svæði með einföldu bundnu slitlagi

81 kr

Lóðarleiga fyrir frágengin svæði án bundins slitlags

67kr

Lóðarleiga fyrir önnur svæði

20.900

Útleiga á Loader eða vörubíl í dagvinnu ásamt manni  Í næturvinnu er gjaldið 25.900 kr.

46.000

Leiga á sérstökum fríholtum til skipa fyrir hverja byrjaða 24 tíma.

228 kr 

Almenn vigtun á lönduðum afla per tonn

1.940 kr

Lágmarks fyrir einstaka vigtun á krókavog per vigtun

2.719 kr

Flutningabílar og skoðun á bílavog per vigtun

2.040 kr

5-15 vigtanir á bílavog í mánuði per skipti

1.625 kr

16-30 vigtanir  á bílavog í mánuði per skipti

1.375 kr

31 eða fleiri vigtanir á bílavog í mánuði per skipti

990 kr

Vigtargjald per löndun í Grímsey, Hrísey.

Þegar löndun eða þrifum á bátum við löndunaraðstöðu í Sandgerðisbót er lokið ber að færa bátinn strax á það ból sem eignandinn hefur.  Ef misbrestur verður á því skal greiða kr. 1.000 fyrir hvern byrjaðan dag sem báturinn er í leyfisleysi við bryggjuna.

10% afsláttur er veittur fyrir 67 ára og eldri og  öryrkja af öllum gjöldum sem falla undir 19.gr nema þá liði sem tengjast rafmagni.

15.000

  Mánaðaragjald við fastar timburbryggjur í Sandgerðisbót

98.132 kr    

  Viðlegugjald við flotbryggjur á Grenivík, Svalbarðseyri, Hjalteyri, Hrísey og Grímsey.

117.956  kr   

  Viðlegugjald við flotbryggjur  á ári

113.137 kr     

  Viðlegugjald við bryggju nr. 1 í Sandgerðisbót.

5.738  kr   

  Uppistöðugjald á mánuði

150 kr

  Rafmagn til smábáta gjald per sólarhring

8.400 kr

Fyrir aðstöðu til þrifa og minni viðgerða á bátum á bryggjum eða svæðum HN skal greiða 8.400 á viku.  Lágmarksgjald er ein vika.

Þegar löndun eða þrifum á bátum við löndunaraðstöðu í Sandgerðisbót er lokið ber að færa bátinn strax á það ból sem eignandinn hefur.  Ef misbrestur verður á því skal greiða kr. 1.000 fyrir hvern byrjaðan dag sem báturinn er í leyfisleysi við bryggjuna.

10% afsláttur er veittur fyrir 67 ára og eldri og  öryrkja af öllum gjöldum sem falla undir 19.gr nema þá liði sem tengjast rafmagni.

Samkvæmt lögum um varnir gegn mengun hafs og stranda nr. 33 frá 2004  og reglugerð nr. 1200 frá 2014 ber skipstjóri ábyrgð á að úrgangi frá skipi sé skilað til hafnar eða viðurkennds þjónustuaðila áður en látið er úr höfn.

Skipstjóri, eigandi skips eða þjónustuaðili skal undantekningalaust skila fyrir komu skips til hafnar útfylltu eyðublaði til hafnarinnar um magn og tegund þess úrgangs sem skilað skal á land. Misbrestur á því getur leitt til tilkynningar til Umhverfisstofnunar.  Skip sem óskar eftir að Hafnasamlag Norðurlands bs taki á móti úrgangi skal það tilkynna um það að lágmarki 48 klst fyrir komu til hafnar.

Öll skip sem falla undir grein 11 c. í lögum um varnir gegn mengun hafs og stranda nr. 33 frá 2004 skulu greiða eftirfarandi vegna úrgangs:

 1. Úrgangsgjald: Við komu skips til hafna skal skip greiða 0,42 kr. á brt.  Gjald þetta skal standa undir eftirliti og umsýslu hafnar vegna móttöku á úrgangi. Lágmarksgjald samkvæmt þessum lið er kr. 5.841 og hámarksgjald kr. 35.773  Úrgangsgjald fyrir báta undir 20 BT skal vera kr. 1.256 á mánuði
 1. Úrgangsgjald: Gjald skv. staflið a. má lækka ef umhverfisstjórnun, hönnun, búnaður og starfræksla skips er með þeim hætti að skipstjóri geti sýnt fram á að minni úrgangur verði til um borð.  Fast gjald verður þá 0,21 kr. á brt.  Lágmarksgjald samkvæmt þessum lið er kr. 5.841 og hámarksgjald kr. 20.398.
 1. Úrgangsgjald: Skip og bátar sem koma oftar en fjórum sinnum til hafnar á  sama almanaksári greiða samkvæmt b. lið fyrir fimmtu komu og komur eftir það.
 1.  Úrgangsgjald: Skip og bátar  sem eru undir 100 m eru ekki hafnsöguskyld og hafa varanlega viðveru í höfnum Hafnasamlags Norðurlands skulu greiða fast mánaðargjald vegna eftirlits  og umsýslu hafnar vegna móttöku á úrgangi.  Mánaðargjaldið skal vera kr. 5.841 á mánuði.
 1. Förgunargjald: Við komu til hafnar skulu öll skip sem falla undir 11. grein laga nr. 33 frá 2004 greiða förgunargjald óháð því hvort þau skili úrgangi í land. Förgunargjaldið skal standa  undir förgun á úrgangi sem skilað er á land:

Farþegaskip yfir 60 metrar á lengd skulu greiða 1,58 kr. á brt.  Gjaldið miðast við eftirfarandi sorpmagn:

Farþegaskip  undir 30.000 brt:  5 m3

            Farþegaskip frá 30.000 brt til 100.000 brt: 10m3

Farþegaskip yfir 100.000 brt: 15 m3

Önnur skip  skulu greiða 2,20 kr. á brt.  Gjaldið miðast við 5 m3 af sorpi.

Greiða skal samkvæmt h-lið fyrir sorp sem fer umfram ofangreinda viðmiðun.  Skip og bátar sem eru undir 60 metrar á lengd og hafa varanlega viðlegu í höfnum Hafnasamlags Norðurlands bs. skulu háðir sérstöku samkomulagi sem m.a. taki á lögum og reglum um skil á sorpi.

Lágmarksgjald samkvæmt þessum lið er kr. 38.873.

 1. Förgunargjald:  Leiti skip til viðurkennds aðila um móttöku á úrgangi getur það fengið álagt förgunargjald skv. E-lið endurgreitt enda skili það áður kvittun móttökuaðilans ásamt réttum upplýsingum um losað magn.  Skilyrði endurgreiðslu kostnaðar er að kvittun móttökuaðila hafi borist Hafnasamlagi Norðurlands innan tveggja sólarhringa frá brottför skips.
 1. Skv. 11 grein laga nr. 1200 frá 2014 getur Umhverfisstofnun veitt skipum í áætlunarsiglingum, sem hafa reglulega viðkomu í höfnum og sýna fram á trygga afhendingu úrgangs og greiðslu gjalda í hverri höfn á siglingaleiðinni undanþágu frá afhendingu úrgangs. Skipstjóri eða eigandi skips sem fengið hefur undanþágu frá Umhverfisstofnun um afhendingu úrgangs eða skilum á tilkynningum, skal framvísa gildri staðfestingu þess efnis.
 1. Skip sem undanþegin eru gjaldskyldu skv. 1. tl. 2. mgr. 17. gr. og 11. grein c-lið laga nr. 33 frá 2004 hafnalaga skulu greiða fyrir móttöku hafnar og förgun á almennu sorpi. Lágmarksgjald hafnar fyrir móttöku á úrgangi er kr. 12.066 á hvern rúmmetra og lágmarksgjald einn rúmmetri. Annist höfnin móttöku á spilliefnum eða sérstökum úrgangi sem hefur í för    með sér kostnaðar umfram förgun á almennu sorpi greiðir viðkomandi aðili þann kostnað sem til fellur.

Umhirðugjald  skemmtibáta í smábátahöfnum HN  er 311 kr á mánuði.

Séu gjöldin ekki greidd á réttum gjalddögum er áskilið að reikna dráttarvexti af gjaldfallinni fjárhæð skv. 6. gr. laga um vexti og verðtryggingu nr. 38/2001.

Skipstjóri, eigandi og umráðamaður skips bera ábyrgð á greiðslu gjalda þeirra sem greiða ber til Hafnasamlags Norðurlands bs. vegna skipsins. Er skipstjóra skylt við komu til hafnar að gefa hafnarstjóra upplýsingar um skipið í samræmi við ákvæði 5. mgr. 33. gr. reglugerðar nr.326/2004 um hafnamál og afhenda hafnarstjóra þjóðernis- og skrásetningarskírteini skipsins, ef hafnarstjóri krefst þess, vegna ófullnægjandi upplýsinga frá skipstjóra og hefur hafnarsjóður haldsrétt yfir skírteinum uns gjöld eru greidd. Töf og tjón sem af þessu hlýst er einvörðungu á ábyrgð og kostnað greiðanda áfallinna gjalda.

Áfallin gjöld skal greiða áður en skip fer burt úr höfn og enginn skipstjóri getur vænst þess að fá afgreiðslu fyrir skip sitt hjá sýslumanni eða tollstjóra, nema að hann sanni með vottorði frá hafnarstjóra að hann hafi greitt öll gjöld sín til hafnarinnar.

Vörugjald greiðist af öllum vörum sem eru affermdar, afhentar eða fluttar, eða á annan hátt sjóleiðis eða landleiðina, inn fyrir mörk hafnanna. Vörugjaldið reiknast skipi til skuldar áður sem skip hefur siglingu, nema annað sé sérstaklega um samið. Vörugjald er á ábyrgð farmflytjanda og er afhending vöru án greiðslu vörugjalds á hans ábyrgð.

Ef vörur eru fluttar úr einu skipi í annað greiðir sá vörugjaldið sem affermir.

Vörugjald af vörum sem koma til hafnarinnar fellur í gjalddaga þegar skipið sem vörurnar flytur er komið í höfnina og vörugjald af vörum sem fluttar eru úr höfninni fellur í gjalddaga þegar vörurnar eru komnar í skip. Skipstjóra og afgreiðslumanni skips er óheimilt að afhenda vörurnar fyrr en gjaldið er greitt.

Öll gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari má ávallt tryggja með aðför að undangengnum dómi.

Öll gjöld í þessari gjaldskrá eru án vsk.

Akureyri 11. nóvember 2020

Pétur Ólafsson, hafnarstjóri                                              Þorsteinn Hlynur Jónsson formaður stjórnar HN